Make your own free website on Tripod.com

<BLINK>


    Bu element daxilində yazí¾ istənilən mətn səhifədə parí¬½ gâ¼®əcək .
    <BLINK> Bu mətn səhifədə parṡcaq .</BLINK>
   Qeyd: <BLINK>...</BLINK> elementi yaln欴;BIG>Netscape tərəfindən dəstəklənir .