Make your own free website on Tripod.com

<DIV>...</DIV>


    <DIV> elementi mətn hissəsinə müəyyən stilin adını vermək məqsədilə StyleSheet atributları ilə birlikdə işlədilir (Internet Explorer-də). Netscape DIV elementindən istifadə imkanını <P ALIGN=...> elementi ilə birlikdə təqdim edir . <DIV> ... </DIV> elementləri daxilində işlədilən mətn ALIGN atributuna uyğun formatlanacaq .

Nümunə :

<DIV ALIGN="left">DIV teqi vasitəsilə mətnin ekranın solu boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>
<DIV ALIGN="center">DIV teqi vasitəsilə hər-hansı bir mətnin ekranın mərkəzi boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>
<DIV ALIGN="right">DIV teqi vasitəsilə hər-hansı bir mətnin ekranın sağı boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>

DIV elementi daxilində CLASS , ID və STYLE atributlarından istifadə etmək olar . Bununla da DIV elementinə style sheet-ləri tətbiq etmək olar .