Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRI
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<Klient tərəfə aid olan 601kil xəritələri>    USEMAP atributunun IMG elementi daxilində i #601nməsi 601kilin klient tərəfə aid olan 601kil xəritəsi oldu宵 g㴦amp;#601rir . USEMAP atributu ISMAP atributu ilə birlikdə i #601ndikdə onu g㴦amp;#601rir ki , 601kil ya klient tərəfə aid olan , ya da server tərəfə aid olan xəritə kimi i #601dilə bilər . USEMAP atributunun qiyməti 601killə istifadə ediləcək xəritə 601klinin ᮽn泴ərir . Əgə USEMAP atributu '#' simvolu ilə ba a , onda 601kil xəritəsi 601killə eyni sənəddə olmal⠮

<IMG SRC="../images/image.gif" USEMAP="maps.html#map1">


   Bu yazquot;maps.html"-də yerlə 601n "map1"-i "image.gif"-in ⴼy魩 istifadə edəcək .
   ަamp;#601kilin m桭p;#601lif aktiv hissələri MAPAREA elementləri vasitəsilə təsvir olunur . Xəritə 601kildəki hər bir hissəni təsvir etməklə bərabər həmin hissənin aktivlə əsi zaman᮳桭p;#601nədin 硰r㡰ड g㴦amp;#601rir . MAP elementinin əsas yazormas뽠kimidir :

   <MAP NAME="name">
   <AREA [SHAPE="shape"] COORDS="x,y,..." [HREF="reference"] [NOHREF]>

   </MAP>

  NAME xəritənin adദamp;#601yin edir . Bununla da o , <IMG USEMAP=...> elementi vasitəsilə 硰rࢩlər . SHAPE hər-hans鲠sahəyə forma verir . Hal-hazᠦquot;RECT","CIRCLE" və "POLY" formalar⡵zerlər tərəfindən dəstəklənir .
  Qeyd: Mosaic yaln⅃T-i dəstəkləyir .

  Əgər SHAPE-ə hər-hans鲠dəqiq qiymət verilməsə susmaya g⦡mp;#601 SHAPE=RECT g伲⠮ COORDS atributu 601klin piksellərini vahid kimi qəbul edərək formaya koordinat verir . D壡ql缮 (SHAPE="RECT) "left-x,top-y,right-x,bottom-y" formasᠯlur . ǥvrə SHAPE="CIRCLE") "centre-x, centre-y, radius" və nəhayət 篸bucaql缮 (SHAPE="POLY") (qaydas毲ma) , COORDS atributu 篸bucaqləpə nᴦamp;#601lərinin koordinatlar졮 ("x1,y1,x2,y2,x3,y3... ") cඡsitəsilə təyin edilir .

  NOHREF atributu bu regionda klik nəticəsində he砢ir a amp;#601məsini g㴦amp;#601rir . HREF atributu 601kilin hans鳳əsində klik hadisəsinin ba mp;#601cəyini təyin edir.

   Sonlu sayda AREA elementlərindən istifadə edilə bilər . Əgər iki sahə kəsi p;#601 , onda birinci gələn o birisinin ᭰;#601rində yerlə lt;br>
<MAP> və <AREA> elementləri a 䲩butlar桭p;#601stəkləyir :

   CLASS="Stil cədvəlinin sinfinin ad寴;
   CLASS atributu <MAP> yaxud <AREA> elementlərinin hans䩬 cədvəlindən istifadə etdiyini g㴦amp;#601rir . Stil Cədvəlləri haqqᠤaha geni ;#601lumat .

   ID="Unikal element identifikatoru"
   ID atributu ya yeganə stil cədvəli identifikatoruna m㩦amp;#601t etmək , ya da <MAP> yaxud <AREA> elementlərindən birinə unikal ad vermək r . ID atributlar즡mp;#601 birlikdə hər-hans桭p;ltMAP> yaxud <AREA> elementləri skript daxilindən ID atributuna m㩦amp;#601t etməklə 硰rࢩlər .

   Nmp;#601lər
   A 桭p;#601killərin hamডmp;ltMAP...> elementindən və USEMAP atributlarᮠ istifadə edir .
dairəvi  601kil xəritəsi SHAPE="CIRCLE"-dan istifadə edən dairəvi 601kil xəritəsi
d壡ql桭p;#601kil xəritəsi SHAPE="RECT"-dən istifadə edən d壡ql桭p;#601kil xəritəsi
篸bucaql桭p;#601kil xəritəsi SHAPE="POLY"-dən istifadə edən 篸bucaql桭p;#601kil xəritəsi


   QEYD: Yuxar뽠nmp;#601də olan m㩦amp;#601tlər əslində m棵d deyil , onlar sadəcə olaraq bir nmp;#601dirlər . ަamp;#601kil skript funksiyasৡn m㩦amp;#601t elementi ilə əhatə olunduqda , Netscape skript funksiyas࡫tivlə p;#601cək . Intenet Explorer isə 601kilin istənilən hissəsinə klik edildikdə skript funksiyas࡫tivlə p;#601cək .

   QEYD: Target atributundan <AREA> elementi daxilində də istifadə etmək olar . Bu atribut freymli sənədlərdə Klient tərəfə aid olan 601kil xəritələrindən istifadə imkan岩r .